“ ผมอยากแบงปนความสุข

และเปนกำลังใจแกทุกท่าน ”

อาจารย์ไววิทย แสงอลังการ

(อาจารย์ ไวท์)

ผมชื่อ อ.ไววิทย์ แสงอลังการ หรือคนส่วนใหญ่มักจะเรียก “อ.ไวท์” ตลอด 12 ปีที่ผ่านมานี้ ผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรรับเชิญ ผู้นำการสัมมนามามากกว่า 1,000 องค์กร ในหัวข้อด้านการบริการ การพัฒนาตนเอง สร้างทัศนคติเชิงบวก การทำงานเป็นทีม การนำเสนอ การเป็นวิทยากร และอื่นๆ อีกมากมายตามหัวข้อใน Course Outline ผมจึงคิดว่า เราน่าจะส่งต่อความปรารถนาดี โดยการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่ไปพบเจอ ไม่ว่าจะเป็น แนวความคิดในการพัฒนาตนเอง หลักสูตรต่างๆ บทความต่างๆ รวมทั้งรูปถ่ายสวยๆ มาถ่ายทอด และแบ่งปัน กับคุณผู้อ่าน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขต่อไป...  ผมมีความมุ่งหมายที่อยากให้เว็ปนี้ได้แบ่งปันความสุข เป็นกำลังใจแก่ทุกคน และยินดีที่จะสนับสนุนทุกคนให้ประสบความก้าวหน้า สำเร็จอย่างเปี่ยมสุข

NEWS

อัพเดตข่าวสาร

TRAINER PROFILE

COURSE

คอร์สฝึกอบรม

TEAM BUILDING

TEAM BUILDING

PHOTO TESTIMONIAL

ภาพความประทับใจของเรา