สวัสดีครับ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้อง FWD ในหัวข้อ "Well being Mind ... จุดประกายสร้างความสุข สู่ความสำเร็จ" ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพลัง สนุกสนาน ตั้งใจอบรม กระตือรือร้น ได้อย่างดีเยี่ยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยสาระ ความรู้ กำลังใจ และเทคนิคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการทำงานอย่างมีความสุข นับว่าเป็น 3 ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด