สวัสดีครับ วันที่ 29 กันยายน 2560 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AUTO TECHNIC ในหลักสูตร "การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้ อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ขอให้ทุกท่านนำบทเรียนที่ได้ในวันนี้ไปบริหารจัดการ ชีวิตของตนเองให้ได้อย่างดี เพราะแท้จริงแล้ว การบริหารเวลานั้นก็คือการบริหารชีวิต

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด