สวัสดีครับ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มาพบกับผู้บริหารระดับกลางที่มาจากหลากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศของกรมสุขภาพจิต ในหลักสูตร "จุดประกาย การสร้างดุลยภาพชีวิตด้วยทัศนคติเชิงบวก...สู่ความสุขในชีวิต" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีจริงๆที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข วันนี้ผู้สัมมนามีความกระตือรือล้น เปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้ จึงทำให้บรรยากาศในการสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ชีวิตคุณ เป็นของคุณ คุณสามารถเลือกได้ที่จะเป็นได้ เริ่มที่คิดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนที่ความคิด และลงมีอทำ ชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญมีความสุขแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด