วันนี้ได้มีโอกาสมาเตรียมความพร้อม สร้างพลังแห่งการทงานเป็นทีมก่อนที่ชาว PARK24 จะเปิดตึกใหม่ กับหลักสูตร 

"จุดพลัง...การทำงานเป็นทีม และการบริการที่เป็นเลิศ...นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"

อย่าลืมบรรยากาศแห่งความสุข ที่เราได้ช่วยกันสร้างในวันนี้ นำไปสร้างบรรยากาศของการทำงานของเราที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับ

เพราะบรรยายกาศแห่งความสุข เกิดจากพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด