สวัสดีครับ วันที่ 17 กันยายน 2558 ได้ไปพบกับพี่น้อง Italthai ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการสอน ในหลักสูตร "จุดประกายการสอนงาน เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นเลิศ " วันนี้ทุกคนมีความสนิทสนมกันมากขึ้น  และเรียนรู้กันด้วยความสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสอนงานความสุขเป็นสิ่งที่จะเปิดให้น้องๆทีมงานเปิดใจและรับข้อมูลความรู้ที่ให้ได้อย่างเต็มที่ ขอให้ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Italthai ซึ่งพบกันเป็นครั้งที่สาม ในหลักสูตร "นำพาองค์กรอย่างเป็นเลิศด้วย...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" บรรยากาศในการสัมมนามีความสุขสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมากครับ พร้อมทั้งยังได้รับกำลังใจ และความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อที่จะได้สื่อสารให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ผมได้มาพบชาว Italthai ในหลักสูตร LDP รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "จุดพลัง ภาวะผู้นำ สู่ความสำเร็จ" วันนี้ผู้สัมมนามีความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้ ครั้งนี้ได้ฟังเป้าหมายชีวิตของผู้เข้าสัมมนาแต่ละคน เป็นการส่งต่อพลังใจให้กันและกัน ให้ไม่ทิ้งความฝัน และเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิต และได้เรียนรู้จักการเป็นผู้นำที่ไม่ใช่เป็นแค่ตำแหน่ง แต่เป็นผู้นำที่ได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือ และงานที่ทำออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ผมได้รับโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Italthai ซึ่งพบกันเป็นครั้งที่สอง ในหลักสูตร 
"จุดพลัง สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยทัศนคติเชิงบวก...สู่ความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน" วันนี้สนุก มันส์ ฮาสุดๆครับ ผู้เข้าฝึกอบรมตั้งใจ และให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับแนวทางความคิด และการปรับทัศนคติในเชิงบวก ให้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราประสบความสำเร็จได้ เพราะว่าถ้าผมทำได้คุณก็...ทำได้

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ผมได้รับเกียรติให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Italthai ในหลักสูตร Leadership Development Program : Synergy Teamwork บรรยากาศในวันนี้สนุกและมีความสุขมากๆครับ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเหตุผลในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังได้ลงมือสร้างอนุสรณ์แห่งความเป็นทีมของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของการทำงานเป็นทีมโดยแท้จริง ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน Itathai สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด