สวัสดีครับ วันที่ 13 กรกฎาคม ผมได้รับโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับท่านพี่น้อง สมาชิกสภาประจำจังหวัดต่างๆ ในหลักสูตร "เทคนิคการนำอภิปราย และนำเสนอในสภา และฝึกปฏิบัติ" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้ เป็นกันเอง และมีความสุขสนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนาต่างได้รับกำลังใจ ความคิดในเชิงบวก และความรู้ในการนำเสนอ วิธีลดความประหม่า การพูดต่อหน้าชุมชนในโอกาสต่าง และแนวทางในการพัฒนาชุมชน ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้น 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด


สวัสดีครับ วันที่ 21 มีนาคม 2558 ผมได้รับโอกาสไปอบรมให้กับ สถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ "เคล็ดลับการนำเสนอผลงานแบบผู้บริหารมืออาชีพ" ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพลัง สนุกสนาน ตั้งใจอบรม กระตือรือร้น ได้อย่างดีเยี่ยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยสาระ ความรู้ กำลังใจ และเทคนิคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ รวมทั้งการทำงานอย่างมีความสุข นับว่าเป็น 3 ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด