ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "จิตวิทยาการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการทำงาน" รุ่นที่ 11

วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

การค้นพบการเอาชนะปัญหาในชีวิตของเรา นั้นคือความสำเร็จที่แท้จริง และปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปัญญา 

ดังสมการที่ว่า ความรู้ X ทัศนคติบวก X ปัญหา = ปัญญา สู้ๆนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

การบริหารเวลา คือการใช้ความคิด วางแผนจัดการชีวิตตัวเองให้เกิดคุณค่าและมีความสุขมากที่สุด ข้อคิดดีๆจากหลักสูตร  Public ใน

หัวข้อ เพิ่มพลังทักษะ "การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ"ซึ่งผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตรนี้เป็นรุ่นที่ 28

วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งได้รับความรู้ และเคล็ดลับในการบริหารเวลา เราแต่ละคนมีเวลาที่เท่ากัน แต่เหตุผลที่คนเรารวยจนแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับการใช้เวลาของเขา ฉะนั้นเวลาคือสิ่งที่เราปล่อยผ่านไปจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันที

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

วันนี้ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน" รุ่นที่ 5 ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ ก่อนที่เราจะไปเจรจา หรือสื่อสารกับใคร สิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ได้คือเอาชนะใจเขาให้ได้ก่อน เพราะถ้าเราเปิดใจเขาไป ไม่ว่าจะเจรจาอย่างไรเขาก็จะฟังเรา และเจรจาได้สำเร็จอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหม

เก่งงานสื่อสารดีก้าวหน้าเร็ว เก่งงานสื่อสารห่วยย่ำอยู่กับที่ แง่คิดดีๆที่ฉุกให้ทุกคนได้คิดถึงความสำคัญของการนำเสนอ ในหลักสูตร "ทักษะการนำเสนอ...สู่คววามสำเร็จในการทำงาน" รุ่นที่ 34 ผู้สัมมนามาจากหลากหลายที่ แต่ทุกคน น่ารัก เปิดใจ เรียนรู้จักเพื่อนใหม่ การเรียนในวันนี้จึงเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน สุดท้ายนี้มขอฝากไว้ว่า การนำเสนอเป็นเกมของความคิด และจิตใจ แค่เราเอาชนะใจและความคิดตัวเองให้ได้ และนำเสนอได้ตรงประเด็นในสิ่งที่คนฟังอยากรับรู้ แค่นี้คุณก็มีชัยชนะทุกการนำเสนอ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

การบริหารเวลา คือการใช้ความคิด วางแผนจัดการชีวิตตัวเองให้เกิดคุณค่าและมีความสุขมากที่สุด ข้อคิดดีๆจากหลักสูตร  Public ในหัวข้อ เพิ่มพลังทักษะ "การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ"ซึ่งผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตรนี้เป็นรุ่นที่ 26  วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งได้รับความรู้ และเคล็ดลับในการบริหารเวลา เราแต่ละคนมีเวลาที่เท่ากัน แต่เหตุผลที่คนเรารวยจนแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับการใช้เวลาของเขา ฉะนั้นเวลาคือสิ่งที่เราปล่อยผ่านไปจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันที

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

"มนุษย์เราเป็นสิ่งที่พิเศษที่ถูกสร้างให้คิดแตกต่างกัน แต่เราไม่ได้แตกต่าง เพื่อแตกแยก แต่เพื่อมาเติมเต็มกัน" ด้วยเหตุนี้ทางสถาบัน People Synergy จึงได้เชิญผมมาแบ่งปันให้ความรู้ ในหลักสูตร "การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น ... เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน"

ผู้สัมมนามาจากหลากหลายที่ แต่ทุกคน น่ารัก เปิดใจ เรียนรู้จักเพื่อนใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเรียนรู้เข้าใจตนเอง และผู้อื่น เมื่อรู้เขา รู้เรา สื่อสารร้อยครั้ง ก็ชนะใจร้อยครั้งแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 27 กันยายน 2560 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ เพิ่มพลังทักษะ "การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ" รุ่นที่ 24 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งได้รับความรู้ และเคล็ดลับในการบริหารเวลา เราแต่ละคนมีเวลาที่เท่ากัน แต่เหตุผลที่คนเรารวยจนแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับการใช้เวลาของเขา ฉะนั้นเวลาคือสิ่งที่เราปล่อยผ่านไปจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันที

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน PeopleSynergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร "จิตวิทยาการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการทำงาน" รุ่นที่ 8 วันนี้ผู้เข้าสัมมนามาจากต่างที่ หลายบริษัท ทำให้นอกจากจะได้ความรู้ กำลังใจ วิธีการแนวคิดในการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแล้วนั้น ผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้เพื่อยใหม่จากการสัมมนาในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ผมขอฝากแง่คิดในการแก้ปัญหา ไว้ว่า "จงมองปัญหาให้เป็นมหาวิทยาลัย ที่จะมาสร้างเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วคุณจะสนุกกับการแก้ปัญหา" เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ"รุ่นที่ 6 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท หลาย Gen แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ และได้เข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละ Gen รวมไปถึงการสื่อสาร การปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 27 เมษายน 2560 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน" รุ่นที่ 3 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ ก่อนที่เราจะไปเจรจา หรือสื่อสารกับใคร สิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ได้คือเอาชนะใจเขาให้ได้ก่อน เพราะถ้าเราเปิดใจเขาไป ไม่ว่าจะเจรจาอย่างไรเขาก็จะฟังเรา และเจรจาได้สำเร็จอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ"รุ่นที่ 5 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท หลาย Gen แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ และได้เข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละ Gen รวมไปถึงการสื่อสาร การปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ กลยุทธ์ "การบริหารเวลา" และ "การจัดลำดับความสำคัญ"...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน รุ่นที่ 21 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ สุดท้ายนี้ของฝากไว้ว่า หัวใจของการบริหารเวลา นั้นคือการบริหารชีวิตของคุณเอง ถ้าคุณเอาชนะตัวคุณเองได้ แน่นอนว่าการบริหารเวลาเป็นเรื่องง่ายแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร้จ" รุ่นที่ 4 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท หลาย Gen แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ และได้เข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละ Gen รวมไปถึงการสื่อสาร การปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ เพิ่มพลังทักษะ "การเรียนรู้ และเข้าใจ ผู้อื่น" ... เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน รุ่นที่ 8 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้จักบุคลิกภาพ ความเหมือน และความแตกต่างของแต่ละคนที่จะทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดความขัดแย้งในการทำงาน เพราะจริงๆแล้วที่สวรรค์สร้างมนุษย์เรามาแตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะให้แตกแยก แต่ให้เราเอาความแตกต่างมาเติมซึ่งกันและกัน แต่เพื่อให้มาเติมเต็มให้กันและกันในส่วนที่ขาด

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 29 กันยายน 2559 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "จิตวิทยาการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการทำงาน" รุ่นที่ 5 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว แท้จริงในชีวิตของคนเราไม่ได้มีปัญหาที่ยาก มีแต่ปัญหาที่เรายังไม่ได้ฝึกฝนที่จะพัฒนาตนเองให้เอาชนะปัญหานั้นได้ เพราะปัญหาคือตัวชี้วัดความสามารถของเรา ฉะนั้นพัฒนาตัวเอาชนะปัญหากันให้ได้นะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ เพิ่มพลังทักษะ "การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ" รุ่นที่ 20 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งได้รับความรู้ และเคล็ดลับในการบริหารเวลา เราแต่ละคนมีเวลาที่เท่ากัน แต่เหตุผลที่คนเรารวยจนแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู่กับการใช้เวลาของเขา ฉะนั้นเวลาคือสิ่งที่เราปล่อยผ่านไปจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันที

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ เพิ่มพลังทักษะ "การเรียนรู้ และเข้าใจ ผู้อื่น" ... เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน รุ่นที่ 7 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้จักบุคลิกภาพ ความเหมือน และความแตกต่างของแต่ละคนที่จะทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดความขัดแย้งในการทำงาน เพราะจริงๆแล้วที่สวรรค์สร้างมนุษย์เรามาแตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะให้แตกแยก แต่ให้เราเอาความแตกต่างมาเติมซึ่งกันและกัน แต่เพื่อให้มาเติมเต็มให้กันและกันในส่วนที่ขาด

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 22 มีนาคม 2559 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "จิตวิทยาการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการทำงาน" รุ่นที่ 3 วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว แท้จริงในชีวิตของคนเราไม่ได้มีปัญหาที่ยาก มีแต่ปัญหาที่เรายังไม่ได้ฝึกฝนที่จะพัฒนาตนเองให้เอาชนะปัญหานั้นได้ เพราะปัญหาคือตัวชี้วัดความสามารถของเรา ฉะนั้นพัฒนาตัวเอาชนะปัญหากันให้ได้นะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "จิตวิทยาการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการทำงาน" วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว การค้นพบการเอาชนะปัญหาในชีวิตของเรา นั้นคือความสำเร็จที่แท้จริง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน" วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ ก่อนที่เราจะไปเจรจา หรือสื่อสารกับใคร สิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ได้คือเอาชนะใจเขาให้ได้ก่อน เพราะถ้าเราเปิดใจเขาไป ไม่ว่าจะเจรจาอย่างไรเขาก็จะฟังเรา และเจรจาได้สำเร็จอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ผมได้รับเกียรติจากสถาบัน People Synergy ให้มาบรรยายในหลักสูตร Public หัวข้อ "เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร้จ" วันนี้ผู้เข้าสัมมนาต่างมาจากหลายที่ หลายบริษัท หลาย Gen แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดใจ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้บรรยากาศในการบรรยายวันนี้เป็นกันเอง และสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เนื้อหา สาระ ความรู้ และได้เข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละ Gen รวมไปถึงการสื่อสาร การปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด