สวัสดีครับ วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้องชาว MK Restaurants ในสองหลักสูตรต่อเนื่อง คือ "Spark up...Self-Improvement Mindset" และ
"จุดพลังภาวะผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจและการทำงานเป็นทีม" ผู้เข้าร่วมสัมมนาสดใส ร่าเริง มีพลัง ตั้งใจเรียนมากครับ ในหลักสูตรนี้ได้รับทั้งความรู้ กำลังใจ แง่คิดดี และได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน และพัฒนาชีวิตไปสู่อนาคตที่ดี

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด