ทีมไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือทุกคน ฉะนั้น การเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศของการทำงานเป็นทีม 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด